realitat

El codi dels i les Comunistes

el món és ple de problemes fascinants esperant a ser resolts Proverbi hacker

No és cap metàfora dir que els i les comunistes volem hackejar la societat, que compartim la màxima dels i les hackers que “el món és ple de problemes fascinants esperant a ser resolts”.

Els i les comunistes de Catalunya pensem que els valors universals del socialisme científic són germans dels principis del Codi Obert i el Programari lliure.

Per això, la web dels i les Comunistes de Catalunya està realitzada en llenguatges oberts HTML5, CSS i Javascript. Tot la web ha estat construïda sobre els principis del Codi Obert i des d’una filosofia cooperativa i oberta de treball.

Filosofia

Per a construir la web dels i les Comunistes de Catalunya hem partit d’una concepció de la informació desvinculada de qualsevol suport material, des de la convicció que tots els elements que formen una web són un fluxe viu de dades electròniques que no pot ser contingut.

Per això, hem apostat per una estructura completament descentralitzada i veritablement en xarxa, absolutament oposada a l’estructura clàssica de servidor central.

Això aporta dinamisme, seguretat i facilitat d’ús al conjunt d’administradors de la pàgina web, al mateix temps que aporta transparència als usuaris i les usuàries de la pàgina, especialment als qui vulguin aprofundir en el seu codi font.

Codi font

El codi font de la web és accessible per a qualsevol programador a través de la plataforma Github, des d’on pot ser analitzat, descarregat, modificat i usat lliurement per a la construcció de llocs similars.

CMS

El lloc web de Comunistes de Catalunya no utilitza cap CMS, Content Management System o Sistema de Gestió de Continguts, perquè no allotja cap contingut en un servidor central. Per a la gestió de la informació s’utilitzen diferents plataformes específiques centrades en el tipus de continguts.

Transparència i dret a la informació

Per als i les Comunistes de Catalunya, la defensa del dret a la informació és un pilar fonamental de qualsevol sistema que es pretengui democràtic. És en aquest sentit que hem desenvolupat la nostra web des d’una completa voluntat de transparència.

En el lloc web de comunistes.cat no hi ha àrees privades amb informació reservada, ni intranets, ni servidors privats. Tota la informació dels i les Comunistes és pública i oberta a tothom: des dels nostres valors fins la nostra estratègia revolucionària, passant per la nostra forma d’organització.

El domini comunistes.cat i els seus subdominis i directoris actuen només com a distribuïdors de la informació, són un punt de referència central per a l’usuari però no ho són des d’un punt de vista estructural.

Plataformes de continguts

Per a la gestió d’articles utilitzem les plataformes Blogger i Tumblr, Twitter, Facebook i Google Plus; per a la gestió d’imatges els serveis Picasa i Flickr; per a la gestió de vídeos els serveis YouTube i Vimeo; per a la gestió de codi els serveis Github i Github Pages en combinació amb els sistema Jekyll; per a la provisió de dades els serveis Wufoo, MailChimp i Google Docs.

Aquesta filosofia descentralitzada ens permet centrar-nos en els continguts i portar-los directament allà on és la gent a la que volem arribar, el poble del nostre país, la classe treballadora de Catalunya.

Així mateix, el treball simultani en diferents plataformes ens garanteix la independència d’un o altre servei en concret.

Llibreries CSS i Javascript

Per a la construcció de les pàgines web hem optat per adaptar la llibreria CSS d’Hipertextos a les nostres necessitats. Aquesta llibreria està centrada en la tipografia, funciona en unitats relatives (el que permet una perfecta escalabilitat), disposa d’un sistema adaptable (RWD) i utilitza classes senzilles i descriptives, properes a un llenguatge natural. La tria ha tingut en consideració també la lleugeresa d’aquesta llibreria enfront Bootstrap i altres alternatives més pesades que requereixen pre-processadors de CSS en Javascript i fan més pesada l’actualització.

Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç:

Així mateix per a la gestió d’events hem optat per treballar amb la popular llibreria jQuery, simplificant al màxim tots els scripts que permeten la construcció de components colapsables (com acordions, pestanyes, diàlegs emergents,…).

Seguretat

La major part de les vulnerabilitats d’un servidor es troben en el programari per a gestionar-lo. Per això, la web dels i les Comunistes de Catalunya està realitzada mitjançant pàgines estàtiques d’HTML en un servidor Apache. Les pàgines són allotjades paral·lelament en tres o més servidors que sincronitzen els seus contintguts a través de còpies locals compartides en P2P. En altres paraules, les còpies de seguretat del lloc web són allotjades per la militància a través d’un simple arxiu torrent.

Gràcies a aquesta forma de treball el lloc web pot ser clonat en qualsevol servidor FTP per qualsevol militant en menys de 5 minuts, sense necessitat de cap instal·lació.

Política de galetes (cookies)

La web dels i les comunistes utilitza únicament cookies de Google Analytics per a obtenir informació sobre el nombre de visitants i la seva procedència. Aquesta tecnologia no proporciona a la nostra organització informació concreta de cap usuari, sinó informació estadística global del conjunt de visitants al domini comunistes.cat. La informació obtinguda és utilitzada únicament amb la finalitat de millorar progressivament la qualitat del lloc.

La política de privacitat d'aquest servei és descrita a la pàgina web específica de Google Analytics: Google Privacy & Terms

Scripts externs i butons socials

La web de comunistes.cat no utilitza scripts de serveis externs com Facebook o Twitter per als botons de compartir, sinó simples enllaços. Això permet una càrrega més lleugera de les pàgines, mentre es manté la funció bàsica d’aquests botons: convidar als usuaris a compartir els continguts en les principals xarxes relacionals. Com a contrapartida, tanmateix, es perd el rànquing de clics emesos, essent aquesta una prestació que considerem menor i supèrflua.


Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre